Marjan Pols de Pee

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De AVG heeft als doel om de privacy van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens beter te waarborgen.  De therapeut is – zoals elke behandelaar – gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.